• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

6.2.1 Autenttinen oppiminen

Verkko-opetuksessa autenttisuus tarkoittaa sitä, että oppiminen on aitoa toimintaa, jossa oppija työskentelee oikeiden työelämälähtöisten ongelmien parissa.


Autenttinen dialogi merkitsee tasavertaiseen osallistumiseen perustuvaa yhdessä ajattelemista ja perehtymistä johonkin asiaan tai toimintaan. Dialogi on aktiivista, sitoutunutta, vastavuoroista, kunnioittavaa, avointa ja vilpitöntä vuorovaikutusta. Jokaisen osallistuminen on tärkeä, ja sitä edellytetään.

Dialogissa kaikille yhteisen näkemyksen muodostamista tärkeämpi tavoite on muodostaa yhteinen ymmärrys asiaan sisältyvistä erilaisista näkökulmista ja niiden perusteluista. Erilaiset perustellut näkökulmat ja tulkintatavat hyväksytään. Yhteisen ymmärryksen kehittyminen edellyttää eri osapuolten ajatuksenkulkua avaavia tarkentavia kysymyksiä.

Tavallisessa keskustelussa osapuolet tekevät oletuksia ja tulkintoja toistensa ajatuksenkulusta sekä sen taustalla olevista vaikuttajista ja intresseistä. Dialogille ominaista on, että tulkintojen oikeellisuus varmistetaan kysymällä. (Aarnio & Enqvist 2004)

Oppimisen ongelmat ovat konkreettisia, ja niiden selvittäminen edellyttää teoriaan perehtymistä sekä ongelman tarkastelua suhteessa laajempaan kokonaisuuteen. Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijoita löytämään ammattialalta heitä kiinnostavia ongelmia ja muotoilemaan ongelmat niin, että niiden selvittäminen kehittää oppijan ammatillista osaamista opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti.

Opettaja auttaa oppijoita hahmottamaan ongelmanratkaisun eri vaiheet ja erilaisia vaihtoehtoisia tapoja ratkaista ongelma. Opiskelijat tarvitsevat opettajan tukea ongelmanratkaisun eri vaiheissa. Opetuksen autenttisuus näkyy konkreettisesti siinä, että harjoitellaan ammattialalle tyypillisten ongelmien ratkaisemista alalle tyypillisin työtavoin ja menetelmin. Tavoitteena on, että oppijat sisäistävät ammattialalle tyypillisten ongelmanratkaisutilanteiden perusvaiheet, jolloin he voivat soveltaa oppimaansa eri toimintaympäristöissä. (Aarnio & Enqvist 2004)

Dialoginen autenttinen oppiminen ohjaa opiskelijaa jo koulutuksessa kohtaamaan ammattialansa problematiikkaa, eikä hänelle työelämään tai jatko-opintoihin siirtyessään yllätyksenä ilmiöiden monitahoisuus. Perinteinen kouluopetus eristää käsiteltävät ongelmat toimintaympäristöstä ja ohjaa opiskelijaa olettamaan, että kaikkiin hänen kohtaamiinsa ongelmiin on yksiselitteinen oikea ratkaisu. Tämähän ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Työelämässä pärjätäkseen opiskelijan on osattava tarkastella ratkaisujaan kokonaisvaltaisesti. (Aarnio & Enqvist 2004)

Lisätietoa DIANA-mallista löytyy mallin kotisivuilta.