• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

6.1 Esteetön verkkoympäristö

Täysin esteettömiä verkkoympäristöjä on mahdotonta toteuttaa, mutta huomioimalla käyttäjien tarpeet voidaan verkko korvata tarpeen vaatiessa muilla menetelmillä.

Yleensä esteettömyydellä tarkoitetaan vammaisen tai toimintarajoitteisen henkilön osallistumismahdollisuuksia. Osallistumismahdollisuudet kuitenkin vaihtelevat sen mukaan, millaisessa ympäristössä toimitaan. Fyysinen ympäristö asettaa vammaisille ja toimintarajoitteisille erilaisia esteitä kuin verkkoympäristö. Toisaalta myös verkossa on eri tavalla suunniteltuja ja toteutettuja ympäristöjä. Kun toimintaympäristössä edellytettävä osaaminen monimutkaistuu tai oma suorituskyky muuttuu, yhä useampi huomaa rajallisuutensa. (Puupponen 2006)

Tieto- ja viestintäteknologia ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia vaatimuksia. Tietämys eri ryhmien kannalta esteettömistä verkkoympäristöistä sekä heidän käyttämistään apuvälineistä auttaa ottamaan huomioon erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Lisäksi tietämys auttaa kiinnittämään huomion sellaisiin esteisiin, jotka ovat ratkaistavissa nimenomaan verkkoympäristöjen suunnittelulla.

Esteettömät verkkoympäristöt ja -palvelut on tuotettu kaikki käyttäjäryhmät huomioiden riippumatta käyttäjän iästä, toimintakyvystä, vammoista tai muista yksilöllisistä ominaisuuksista. Kaikille täysin esteettömiä verkkoympäristöjä on mahdotonta toteuttaa, mutta huomioimalla eri käyttäjäryhmien tarpeet voidaan kuitenkin päästä melko hyvään lopputulokseen. (Puupponen 2006)

Saavutettavuus (diat)

Lisätietoa

  • Haapala, S. & Urhonen A-M. 2003. Asenteet suomalaisessa yhteiskunnassa. Teoksessa Esteetön opiskelu kuuluu kaikille. Muistio ja toimenpideohjelma vammaisten aseman parantamiseksi korkeakouluissa. 2003. Kuulonhuoltoliitto ry, Kynnys ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Suomen Ammattikorkeakoulu-opiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, 4-5. Tulostettu 15.12.2003http://www.syl.helsinki.fi/asiakirjat/muistiot/muistiot2003/esteettomyysmuistio.pdf
  • Laaksonen, E. 2005. Esteetön opiskelu yliopistoissa. Opetusministeriön julkaisuja 2005:6.
  • Puupponen, Hannu (2006): Esteettömyys yliopistojen verkkosivuilla. Vammaisen henkilön tiedonsaanti www-sivuilta opiskelujärjestelyjen arvioimiseksi. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä yliopisto. Erityispedagogiikan laitos.