• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Yksilölliset opintopolut II 1.9.2011-31.12.2012

Yksilölliset opintopolut II 1.9.2011-31.12.2012

Hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto ja hankekumppaneina ovat Helsingin palvelualojen oppilaitos sekä Kiipulan ammattiopisto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Koulutuskeskus Sedun hallinnoiman sisarhankkeen kanssa (hankkeeseen kuuluvat Sedun lisäksi, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kainuun ammattiopisto, Sedu aikuiskoulutus).

Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään sekä toteutetaan yksilöllisiä opintopolkuja catering- kotityö- ja puhdistuspalvelu- alan sekä Kiinteistöpalvelujen perustutkinnoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla mahdollistetaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen hyödyntäen muiden tutkintojen tutkinnon osia, joiden kautta voidaan rakentaa aikaisempaa yksilöllisempiä tutkinto kokonaisuuksia.

Esim. Catering-alan opiskelija voisi siis halutessaan ottaa tutkinnon osan kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnosta ja toisinpäin. Hankkeessa kokeillaan myös aikuiskoulutuksen opintotarjonnan hyödyntämistä osana perustutkintoa, kuten kahvilatyöntekijän tutkinnon osaa (kyseinen tutkinnon osa on käytössä Keskuspuiston ammattiopistolla).

Pilotoidaan edellä mainittujen alojen opetusta yksilöllisempään ja työvaltaisempaan suuntaan hyödyntämällä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, työelämälähtöisempää toteutusmallia sekä sisällyttämällä ATTO-aineet ammattiaineiden yhteydessä arvioitaviksi niiltä osin kuin se on mahdollista. ATTO-aineita toteutetaan yhtenäisopetuksessa käyttäen opetus- ja arviointimenetelminä esim. videointia, työvaiheiden ja/tai työkalujen kuvaamista sekä sähköistä oppimisympäristöä.

Kehitetään uusien opetussuunnitelmien mahdollistamaa tutkinnon osien suorittamista aikaisempaa yksilöllisemmin ja opiskelijan kyvyt sekä oppimismenetelmät huomioiden. Opetussuunnitelma on opetuksen ja opintojen suunnittelun väline. Sen avulla opetuksesta muodostetaan hallittu ja ehjä kokonaisuus, poistetaan päällekkäisyyksiä sekä osoitetaan eri opintojen välisiä yhteyksiä. Opetussuunnitelmaa kehitetään opetuksen jatkuvan arvioinnin avulla ottaen huomioon valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille.

Hankkeessa etsitään tapoja toteuttaa koulutusta työelämälähtöisesti hyödyntäen avoimilla työmarkkinoilla olevia työpaikkoja, oppilaitoksen sisäisiä työssäoppimispaikkoja sekä oppilaitoksen osoittamia työkohteita. Osaamisen arvioinnissa käytetään pääsääntöisesti hyväksi ammattiosaamisen näyttöjä.

Hankkeen toisena keskeisenä osiona onkin opinnollistaa työpaikan työtehtäviä niin, että niitä voidaan verrata alakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Hankkeessa Kiipulan kiinteistönhoidon koulutusohjelmaa toteutetaan työvaltaisesti ja opintoihin kuuluu runsaasti työssäoppimista. Osa opiskelijoista suorittaa tutkinnon täysin työvaltaisesti. Tällä hetkellä työssäoppimisen arviointi suoritetaan aina ammattiosaamisen näytöin.

Hankkeessa opinnollistetaan työpaikoilla ja työpajoilla tehtäviä työtehtäviä niin, että ne avataan työanalyysin avulla, jossa niitä verrataan alakohtaisesti opetussuunnitelmien sisältöihin. Tämän jälkeen etsitään vastaavuuksia opsin sisällöistä ja työpaikoilla ja työpajoilla tehtävistä työtehtävistä. Tämän tavoitteena on toteuttaa tutkinnon osien sisältöjä aikaisempaa systemaattisemmin todellisissa työ- ja toimintaympäristöissä. Tällä edistetään myös opiskelijoiden esteetöntä pääsyä sekä suorittamaan opintoja todellisiin toimintaympäristöihin että parhaimmillaan siirtymään kyseiselle työnantajalle töihin. Työanalyysi edistää myös työpaikoilla työtehtävien haltuun ottamista, jota voidaan hyödyntää esim. uusia työntekijöitä perehdytettäessä. Hankkeen kaikissa vaiheissa osallistetaan opiskelijat suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan hanketta.

Hanna Lankinen,
projektipäällikkö
puh. 040 482 2606