Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen - Vertaiskäynneistä vertaisoppimiseen 1.1.2012-31.12.2012

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen - Vertaiskäynneistä vertaisoppimiseen 1.1.2012-31.12.2012

Hankkeen tavoitteet


1. Tavoitteena on kehittää ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän tiedon hallintaa sekä ammattiosaamisen näytöistä kerätyn tiedon hyödyntämistä organisaation toiminnan kehittämisessä. Kehitystyötä tehdään yhdessä verkoston kumppaneiden kanssa. Benchmarking- tapaamisissa vertaillaan ja arvioidaan ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä toimintoja verkoston eri organisaatioissa. Tapaamisissa opitaan toinen toisiltaan ja opitaan yhdessä eli se hyödyttää kaikkia osapuolia. Lisääntyneen tiedon ja ymmärryksen kautta jokainen organisaatio tehostaa ja kehittää omaa toimintaansa.


2. Tavoitteena on kehittää Keskuspuiston ammattiopiston tutkintoalojen välistä ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarviointia hankekumppaneiden kanssa tehtäväksi ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarvioinniksi. Vertaisarviointia toteutetaan Keskuspuiston ammattiopiston osalta tekniikan- ja liikenteen- ja kulttuurialalla.


3. Tavoitteena on tutustua ammattiosaamisen näyttötoimikuntien väliseen vertaisarviointiin jota ovat toteuttaneet Oulun seudun ammattiopisto ja Kokkolan ammattiopisto. Keskuspuiston ammattiopisto järjestää vierailukäynnit toimikunnalle. Hankkeen aikana toteutetaan myös ammattiosaamisen näyttötoimikuntien välistä vertaisarviointia.

Hankkeen kuvaus


1. Benchmarking
Hankkeen puitteissa järjestetään verkoston jäsenten kesken benchmarking-tapaamisia, joiden järjestämisestä verkoston jäsenet vastaavat erikseen sovitun mukaisesti. Benchmarking- tapaamisissa esitellään, vertaillaan ja arvioidaan ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä toimintoja verkoston organisaatioissa.

Benchmarking-verkoston muodostavat Oulun seudun ammattiopisto, Kainuun ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Vaasan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Sedu sekä Keskuspuiston ammattiopisto. Verkoston oppilaitokset päättävät mihin benchmarking- osioihin osallistuvat.

Hankkeen aikana laaditaan toimintamalli sille, miten ammattiosaamisen näytöistä saatua palautetta hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. Jokainen verkoston jäsen kehittää omia toimintamallejaan ja järjestelmiään verkostotapaamisissa opitun perusteella. Jokainen verkoston jäsen resursoi omassa organisaatiossaan tapaamisten välillä tehtävään kehitystyöhön.


2. Ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisen vertaisarviointi Sovitaan vertaisarviointiin osallistuvista perustutkinnoista. Koulutetaan tarvittaessa opettajia vertaisarviointimenetelmän käyttöön. Hyödynnetään Keskuspuiston ammattiopistolla kehitettyä toimialojen välistä vertaisarviointimenetelmää. Menetelmään liittyy auditoijien/vertaisarviointien koulutus sekä auditointidokumenttien haltuun ottaminen. Koulutusta järjestetään myös verkoston muille vertaisarviointiin osallistuville oppilaitoksille. Koulutuksen jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarviointi. Arvioinnissasovelletaan myös OPH:ssa laadittuja vertaisarvioinnin kriteerejä.


3. Ammattiosaamisen näyttötoimikuntien Benchlearning Toimikuntien väliset vierailut joissa tutustutaan toimikuntien väliseen vertaisarviointiin jota on toteutettu Oulun seudun ammattiopiston ja Kokkolan ammattiopiston välillä. Tutustutaan myös OSAON:n ja koulutuskeskus Salpauksen toimikuntien toimintaan ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen periaatteisiin ja käytäntöihin. Tämä edesauttaa myös uusien toimikunnan jäsenten sisäänajoa toimikunnan tehtäviin. Keskuspuiston ammattiopiston uusi toimikunta aloitti toimintansa 1.1.2012.