• Valmentava koulutus

 
 

Tutustu ja hae

Tutustuminen ja hakeutuminen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen

Voit tutustua koulutukseen kolmella tavalla:
-   Avointen ovien päivät
-   Vierailut ja koulutuksen esittely ryhmille (esim. perusopetuksen luokat, ota yhteys suoraan toimipaikkaan)
-   Tutustumispäivät koulutuksesta kiinnostuneille.

Tutustumispäivän aikana tutustuja saa kokemuksen millaista on opiskelu työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. Tutustujan toimintakykyä, opiskeluvalmiuksia ja opiskelun tavoitteita arvioidaan päivän aikana.

Suosittelemme tutustumispäivää kaikille, jotka suunnittelevat hakeutumista työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen. Tutustumispäivien aikana kerättyä arviointitietoa hyödynnetään oppilaitoksen opiskelijavalinnassa. Avointen ovien päivinä ja muissa koulutuksen esittelytilaisuuksissa ei kerätä arviointitietoa.

Tutustumispäiviä järjestetään toimipaikoissa syyslomaviikon jälkeen (23.10.2017 alkaen)

1.  Mihin hakeudun tutustumaan
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta järjestetään Arlan toimipaikassa sekä kahdeksassa etätoimipaikassa Uudenmaan alueella. Koulutuksen sisältö ja tavoitteet ovat kaikkialla samat, mutta toimipaikoissa on eroja esimerkiksi tilojen esteettömyydessä. Lisäksi osassa toimipaikoista toiminta on painottunut vaikeimmin vammaisten opiskelijoiden opetukseen. Tämä näkyy mm. noudatettavassa struktuurissa, oppimisympäristössä ja henkilökunnan määrässä. 

Toimipaikkoihin voit tutustua tarkemmin niiden omilla sivuilla.

Ohjausta ja neuvoja saat toimipaikoista tai opinto-ohjaajalta: Mika Sjöberg mika.sjoberg@keskuspuisto.fi p. 040 745 7464

2.  Miten sovin tutustumisajasta
Ota yhteyttä toimipaikan vastaavaan ohjaajaan tai suoraan opettajaan.
Tutustumispäiviä järjestetään kaikissa toimipaikoissa alkaen 23.10.2017, aina huhtikuun 2018 loppuun.

3.  Mitä tapahtuu ennen tutustumispäivää
Saat ennen tutustumispäivää täytettäväksi kyselyn. Kyselyssä pyydetään tutustujaa koskevia perustietoja toimintakyvystä sekä lupaa tutustujaa koskevan tiedon käsittelyyn (mm. valokuvan ottaminen). Täytä ja palauta kysely ohjeen mukaan.

4.  Mitä tutustumispäivän (tai päivien) aikana tehdään
Tutustumispäivä järjestetään sekä yksilöllisinä että ryhmille. Yksilöllisissä tutustumispäivissä osallistutaan toimipaikan arkeen opiskelijaryhmän mukana. Tutustumispäivän sisältö tutustujalle on valmisteltu niin, että tutustuja saa mahdollisimman monipuolisen kokemuksen opiskelusta ja arjesta Telma -koulutuksessa. Päivän ohjelman laatimisessa on lisäksi huomioituna se, että tutustujan valmiuksia ja tuen tarvetta voidaan arvioida monipuolisesti. Yksilöllisestä tutustumispäivästä vastaa pääsääntöisesti yksi opettaja, ja tutustuja on saman ryhmän mukana koko päivän.

Ryhmämuotoisissa päivissä tutustujat toimivat yhtenä ryhmänä, ja päivän toiminnasta vastaa useampi opettaja. Usein päiviin kuuluu myös opiskelijoiden järjestämää ohjelmaa ja toiminnan esittelyä.

5.  Miten tutustujan toimintakykyä, opiskeluvalmiuksia ja tuen tarvetta arvioidaan
Tuen ja ohjauksen tarvetta arvioimme havainnoimalla toimintaa sekä haastattelemalla tutustujaa tai hänen huoltajaa (opettajaa, avustajaa, muuta yhteyshenkilöä). Arvioinnissa hyödynnetään ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (Ameo-verkosto, www.ameo.fi) yhteistyönä kehitettyä Ruori –arviointia. Arvioitavat teemat perustuvat kansainväliseen ICF-luokitukseen. Lisäksi tuen tarvetta etenkin päivittäistoiminnoissa kirjataan konkreettisina asioina ja havaintoina.

Opiskelun alustavia tavoitteita arvioidaan opetussuunnitelman teemojen mukaan.

Arvioinnin perusteena on kerätä tietoa opiskelijavalinnan perusteeksi sekä opiskelemaan valittujen opiskelijoiden jakamiseksi ryhmiin. Opiskelijat jaetaan ryhmiin yleisen toimintakyvyn ja opiskelun tavoitteiden perusteella.

Mikäli tutustuja hakee oppilaitokseen, tutustumispäivän arviointiin liittyvät muistiinpanot liitetään hakemukseen oppilaitoksessa. Hakijalla on halutessaan oikeus saada nähtäväksi hänestä kirjattu arviointi.

6.  Mitä tarvitsen mukaan
Liikumme ulkona lähes päivittäin. Tarvitset mukaan sään mukaiset ulkoiluun soveltuvat vaatteet, sekä vaihtovaatteita harkinnan mukaan. Sisäjalkineet on toivottavat olla mukana.  

Mikäli tarvitset päivittäistoiminnoissa henkilökohtaista avustajaa tai ohjausta, tulee avustajan tai muun tukihenkilön olla mukana tutustumispäivässä.

Tutustumispäivät ovat tutustujalle maksuttomia ja sisältävät lounaan. Avustajalle on mahdollisuus ruokailuun omalla kustannuksella.

7.  Mitä tapahtuu tutustumisen jälkeen
Tutustumispäivistä ei kirjoiteta erillisiä lausuntoja. Tutustujalle tai hänen huoltajalle annetaan suullinen palaute ja yhteenveto päivän sujumisesta. Mikäli tutustumispäivän aikana on arvioitu että Telma -koulutus ei olisi tutustujalle sopivin vaihtoehto, annetaan lisäksi tietoa muista vaihtoehdoista.

Annettua ohjausta tai suositusta hakeutua tiettyyn koulutukseen ei tule pitää lupauksena valita hakija oppilaitoksen opiskelijaksi.