• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Materiaalipankki > Mielenhyvinvointi -hankemateriaalit

Mielenhyvinvointi -hankemateriaalit

Välineitä hyvivoivaan oppilaitokseen
Mielen hyvinvointi -hankkeissa (2009-2014) kehitetty materiaali on tarkoitettu toisen asteen oppilaitoksissa opetus-, ohjaus- ja kasvatustehtävissä toimiville ammattilaisille sekä opiskelijoille. Aineistoa ja välineitä voi hyödyntää opetuksessa, opiskelija­huollossa, ryhmänohjauksessa, työpaikka­ohjauksessa tai asuntola­toiminnassa.

Materiaalia saa vapaasti käyttää ja jakaa. Tutustu ja ota rohkeasti käyttöösi!

Hyvinvoiva oppilaitos -aineisto (suomeksi / på svenska)

Hyvinvoiva oppilaitos - Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille on monipuolinen työväline mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen opettamiseen ja harjoitteluun.

Aineisto käsittelee kattavasti nuoren mielenterveyteen vaikuttavia asioita. Se antaa teoriatietoa ja konkreettisia välineitä muun muassa tunnetaidoista, stressinhallinnasta, turvallisen ryhmän merkityksestä, arjen selviytymistaidoista ja työelämään siirtymisestä.

Jokainen teemaosio koostuu teoriaosuudesta sekä harjoituksista ja tehtävistä, joissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia työskentelytapoja. Eri teemoihin ja aineiston osioihin pääset siirtymään kätevästi sisällysluettelosta klikkaamalla.

Undervisnings- och fortbildningsmaterialet En välmående utbildning handlar om psykiskt välbefinnande på andra stadiets läroanstalter. Det är ett mångsidigt verktyg som kan användas i undervisningen för att öka kunskaper och färdigheter om mental hälsa. Det innehåller också många praktiska övningar.

Materialet baserar sig på en uppfattning om mental hälsa, enligt vilken kunskaper och färdigheter om mental hälsa går att öva, stärka, stöda, lära sig och lära ut. En välmående utbildning -materialet berör faktorer som påverkar den ungas mental hälsa från många olika synvinklar. Det ger bakgrunds­information och konkreta redskap bland annat om emotionella färdigheter, stress, gruppering, överlevnadstrategier och övergång till arbetslivet.

Varje tema har sin egen sektion, som består av en teoridel och övningar. Sektionerna i materialet hittas genom att klicka på rubriken i innehålls­förteckningen.

Voimavarojen talo
Voimavarojen talo ohjaa pohtimaan jokapäiväisiä mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Se auttaa opiskelijaa tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavarojaan ja lisää itsetuntemusta. Omien voimavarojen näkeminen vahvistaa itsetuntoa ja pärjäämisen tunnetta sekä auttaa suuntautumaan kohti tulevaisuutta.

Voimavarojen talo on tarkoitettu käynnistämään keskustelua aikuisen ja nuoren välillä, minkä lisäksi se soveltuu opiskelijoiden ryhmäytymisen ja tutustumisen välineeksi. Voimavarojen talo on ennen kaikkea vuorovaikutuksen väline: oleellista on käydä keskustelua ja tulla kuulluksi.

Voimavarojen talon lisämateriaali opettajalle ja ohjaajalle antaa syventävää tietoa, käyttöohjeita ja lisävinkkejä Voimavarojen talon käyttämiseen. Lisämateriaalin linkeistä klikkaamalla pääset suoraan kuhunkin aihealueeseen Hyvinvoiva oppilaitos -aineistossa tai muihin aiheeseen liittyviin välineisiin.

Voimavarojen talo -rastien avulla voit laittaa keskustelijat liikkeelle ja antaa heidän kysyä kysymykset toisiltaan.

Voimavarojen talon isotekstiset kysymykset ovat avuksi silloin, kun on haasteita näön tai hahmottamisen kanssa.

Tutustu myös Elina Korhosen seminaarityöhön Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen

Muu materiaali

Mielialapäiväkirjan avulla voi seurata omien tunteiden ja mielialojen vaihtelua arjessa. Väline auttaa ymmärtämään tunteiden ja tapahtumien välistä yhteyttä ja kartuttaa samalla itsetuntemusta.

Opiskelijan opas mielenterveydestä tiivistää lyhyesti, mitä mielen hyvinvointi on ja miten sitä vahvistetaan.

Tukitähti / Ledstjärna auttaa opiskelijaa näkemään oman elämänpiirinsä tukiverkostoon kuuluvat ihmiset.

Tunnesanalista / Känsloordlista auttaa tunteiden sanoittamisessa. Tunne­sanoihin voi tutustua vaikkapa pelaamalla niillä sanaselityspeliä.

Hyvinvoiva oppilaitos - toimintamalli

Koti-koulu yhteistyö

Hyvinvoivan mielen treenipäiväkirja

Kiitämme
Mielen hyvinvointi -materiaalien pilotoin­nis­sa ja kehitystyössä mukana ollutta isoa joukkoa opetuksen ja oppilas­huollon ammattilaisia sekä opiskelijoita. Erityiskiitos Voimavarojen talon kehittämiseen osallistuneille Anna Alavesalle, Timo Kyllöselle, Henna Pekkaselle, Marja-Riitta Lygdmanille, Joni Helmiselle, Asha Nabulimelle ja Tapio Ryynäselle.