• Valmentava koulutus

 
 

Yhteistyö vammaispalvelun tuottajien kanssa

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus yhteistyössä vammaispalvelun tuottajien kanssa

Järjestämme työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (Telma –koulutus) yhteistyössä vammaispalvelun tuottajien kanssa. Koulutus toteutetaan vammaispalvelun tuottajan toimintaympäristöissä ja toiminnassa. Tavoitteena on osaamisen kehittyminen siinä ympäristössä, jossa taitoja tullaan käyttämään. Koulutusmuoto on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, joille oppilaitosympäristössä tapahtuva koulutus ei ole mielekäs vaihtoehto, ja jotka tarvitsevat jatkuvaa ohjausta tai avustamista päivittäisissä toiminnoissa.

Koulutusmuoto soveltuu erityisesti henkilöille, joilla
-   on merkittäviä haasteita osallistua ryhmämuotoiseen opiskeluun oppilaitoksen ympäristössä
-   on korostunut tuen tarve erilaisissa siirtymissä toimintaympäristöjen välillä
-   taitojen siirtyminen tai soveltaminen uudessa ympäristössä on haasteellista

Vammaispalveluiden kanssa toteutettavassa koulutusmallissa edistetään koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista eniten tukea tarvitsevien nuorten kohdalla. Yhteistyössä voidaan toteuttaa osia koulutuksesta tai koko koulutus.

Käytännön toteutus. Opiskelun tavoitteet kiinnitetään opiskelijan päivittäiseen toimintaan ja ympäristöön. Oppimista voidaan tukea erillisillä opetustuokioilla.  Esimerkiksi ruokailutilanteesta voidaan tehdä luontevasti systemaattinen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen harjoitustilanne. Opiskelu kiinnitetään ensisijaisesti päivä- ja työtoiminnan ympäristöihin. Tavoitteita voidaan kytkeä myös opiskelijan kodin ympäristöön ja toimintaan, mikäli perheen (ja mahdollisen asumispalvelun) kanssa näin sovitaan.

Oppilaitos vastaa opiskelun tavoitteiden asettamisesta, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisesta sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnista. Oppilaitoksen nimeämä opettaja sopii tavoitteista opiskelijan ja perheen kanssa ja laatii suunnitelman osaamisen hankkimisesta sovituissa toimintaympäristöissä (tavoitteet, toteutus, tukitoimet). Opettaja vastaa yhteistyöstä kumppaniorganisaation toimijoiden kanssa, sekä tarvittaessa ohjaajien tai avustajien perehdyttämisestä opiskelun tavoitteisiin.
Vammaispalvelun tuottaja tarjoaa toimintaympäristön ja toiminnan taitojen harjoittelemiselle ja sitoutuu sopimaan yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista oppimisen tavoitteiden tukemiseksi päivittäisessä toiminnassa ja ohjauksessa. Opiskelija osallistuu vammaispalvelun asiakkaana työ- tai päivätoimintaan normaalisti.

Henkilökohtaisen ohjauksen toteuttamisesta sovitaan erikseen. Lähtökohtana on malli, jossa oppilaitos ostaa sovittavalle ajalle ohjaajan työtä vammaispalvelun tuottajalta.

Koulutukseen haetaan erillisen hakumenettelyn kautta. Opiskelijavalinta edellyttää neuvottelua palvelun tuottajan, huoltajan, oppilaitoksen sekä tarvittaessa hakijan kotikunnan kesken.

Ammatillinen koulutus uudistuu
Ammatillisen koulutuksen uudistuminen ohjaa toimintaa yhä enemmän työelämään suuntaavaksi, ja painottaa osaamista ja vaikuttavuutta. Ammatillisen koulutuksen reformilla tarkoitetaan ammatillisen koulutuksen uudistumista osaamisperusteiseksi ja entistä työelämälähtöisemmäksi kokonaisuudeksi. Kattava ja selkeä tietopaketti ammatillisen koulutuksen reformista on opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: http://minedu.fi/amisreformi

Työelämälähtöisyys
Telma-koulutuksessa reformin mukainen työelämäyhteistyön lisääminen toteutuu kahdella tavalla: lisäämme ohjattuja työelämään valmentautumisen jaksoja työpaikoilla, ja laajennamme yhteistyötä koulutuksen toteuttamiseksi yhteistyössä vammaispalvelun tuottajien kanssa. Telma -koulutuksen opiskelijoille koulutuksen jälkeinen työpaikka järjestyy useimmille vammaispalvelun asiakkuuden kautta. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuessa yhteistyö tulee perustumaan koulutussopimukseen. Koulutussopimus korvaa nykyiset työssäoppimisen ja työharjoittelun sopimukset.

Osaamisperusteisuus
Telma –koulutus eroaa muusta ammatillisesta koulutuksesta siinä, että tavoiteltavalle osaamiselle ei ole yhteisiä kriteereitä. Jokainen tavoittelee yksilöllisesti määriteltyä osaamista. Lähtökohtana on koulutuksen perusteet, joiden mukaan jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilölliset tavoitteet yhdessä opiskelijan kanssa. Oppilaitoksen tehtävä on tunnistaa aikaisemmin hankittu osaaminen, sekä ohjata ja tukea opiskelijaa täydentämään osaaminen tavoitteiden mukaiseksi.