• Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto

 
 

Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto

1.8.2018 alkaen Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala

Ammattialan kuvaus
Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee eri-ikäisten näkövammaisten, kuulonäkövammaisten ja monivammaisten näkövammaisten ohjaustyössä asiakkaan toimintaympäristöissä tai sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan toimintayksiköissä. Tutkinnon suorittanut edistää asiakkaan näkövammaistaitojen oppimista ja kuntoutumista niin, että asiakas pystyy toimimaan eri elämänvaiheissa mahdollisimman itsenäisesti erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ammattitaidon kuvaus
Näkövammaistaitojen ohjauksella voidaan tukea näkövammaisten henkilöiden itsenäistä toimintaa, hyvinvointia ja turvallisuutta, työ- ja toimintakykyä sekä edistää toimintaympäristöjen esteettömyyttä. Tutkinnon suorittaneen henkilön työssä painottuvat yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys, jolloin yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa etsitään ja sovitaan parhaiten soveltuvat toimintatavat ja ratkaisut näkövammaistaitojen ohjaukseen.

Työhön sisältyy näkövammaistaitojen ohjaajana ja asiantuntijana toimimista moniammatillisissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa. Tutkinnon suorittanut toimii myös oman työyhteisönsä näkövammaistaitojen ohjauksen asiantuntijana ja edistää näkövammaistaitojen ohjauksen kehittymistä. Työ edellyttää kykyä ammattieettiseen toimintaan, alaa koskevien säädösten tuntemusta, hyvää perehtyneisyyttä näkövammaisuuteen sekä kykyä erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Alan arvoperustan muodostavat ihmisarvon kunnioittaminen ja yksilöiden tasa-arvoiset oikeudet.

Tutkinnon osat
tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnonosasta, mutta on mahdollista hakeutua opiskelemaan myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • näkövammaistaitojen ohjauksen asiantuntijana toimiminen
  • näkövammaistaitojen ohjaajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joissa tarjotaan valmistavaa koulutusta:

  • näkövammaisten asiakkaiden liikkumistaidon ohjaus
  • näkövammaisten asiakkaiden näönkäytön ohjaus
  • näkövammaisten asiakkaiden pistekirjoituksen ohjaus

HUOM! Valinnaisten tutkinnonosien ryhmän minimikoko on 8 hlö.

Tutkinnon suorittaneen tulee arvioida ja kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti sekä seurata alan kansallista ja kansainvälistä kehittymistä. Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta.

Koulutuksen toteuttaminen
Koulutus alkaa kaksipäiväisellä orientaatiojaksolla.
Mahdollinen myös joustava aloitus.

Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinnon lähiopetusta järjestetään noin kerran kuukaudessa. Koulutusaika on noin 1,5 vuotta. Koulutus voidaan järjestää joko oppilaitoksen omana koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa oppimisesta ja opiskelusta tapahtuu omalla työpaikalla. Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja sitoutuu

  • määräaikaiseen työ- ja koulutussopimukseen
  • maksamaan alan työehtosopimuksen mukaisen palkan kouluajalta
  • tarjoamaan tutkinnon suorittamista tukevia ja ammattitaitoa monipuolisesti kehittäviä työtehtäviä
  • nimeämään opiskelijalle työpaikkaohjaajan
  • tarvittaviin järjestelyihin työpaikalla lähiopetuksen, sekä oman työpaikan ulkopuolella tapahtuvien harjoitteluiden mahdollistamiseksi.

Kustannukset
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppilaitoksen omana koulutuksena tulee 500 euron koulutusmaksu. Yksittäisen tutkinnon osan koulutusmaksu on 200 euroa.

Hakeminen
Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on jo alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja työkokemusta, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta.

Erikoisammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa.

Koulutuspaikka
Arlan toimipaikka, Puustellinmäki 4-6, 02650 Espoo

Lisätietoja
Tutkintovastaava Ulla Ruuskanen, puh. 040 542 5866
ulla.ruuskanen@keskuspuisto.fi


Lue lisää ammatillisista näyttötutkinnoista täältä.


Voit arvioida osaamistasi näyttötutkinnossa.
Lue lisää: www.osaan.fi

Sosiaali,- terveys- ja liikunta-alan tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.