• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.2 Opetusmenetelmät

Parhaatkaan opetusmenetelmät eivät auta, mikäli ne eivät huomioi oppijan elämäntilannetta, kykyä, taitoja ja valmiuksia.


Opetusmenetelmät ovat ratkaisevasti muuttuneet aikojen kuluessa. Tietomäärä on lisääntynyt valtavasti ja samoin tietotekninen kehitys on tuonut mukanaan uusia väyliä oppia. Nykytilanteessa korostuu tiedonhankintamenetelmien sekä tiedon käsittelyn taidot.

Opetusmenetelmiä on tänä päivänä monia, kuten monimuoto-opetus, lähiopetus, verkko-opetus, yksilöllinen opetus, pari- ja ryhmätyöt, yhteistoiminnallinen opetus jne. On muistettava kuitenkin, että kaikki edellä mainitut ovat vain menetelmiä. Tärkeintä edelleenkin on oppijan yksilöllinen oppimisprosessi ja sen tukeminen. Hienoimmatkaan opetusmenetelmät eivät lisää oppimistuloksia, mikäli ne eivät huomioi oppijan senhetkistä sisäistä tilaa; oppijan kykyä, taitoja, valmiuksia, elämisen vaiheita.

On vaikeaa suositella jotain tiettyä opetusmenetelmää sokeiden ja heikkonäköisten opettamiseen. Tärkeintä on kriittisesti pyrkiä tarkastelemaan menetelmän soveltuvuutta oppimistilanteeseen. Vaarana on, että opettaja yrittää liian monen menetelmän kautta opettaa asiaa, jolloin kokonaisuus jää sekavaksi ja oppijalle saattaa tulla vastenmielisyys koko opetettavaa asiaa kohtaan.