• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

6.2.3 Opiskeluvalmiudet

Näkövammaisten opiskelijoiden on hallittava hyvin käyttämänsä apuvälineet ja harjaannuttava käyttämään niitä oppimisalustassa, jotta verkko-oppiminen ei ole heille kohtuuttoman työlästä.Diana-mallissa opettaja ja opiskelijat harjoittelevat verkko-opiskelua yhdessä ja pohtivat sen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelijoille muodostuu käsitys siitä, miten verkko-opiskelu eroaa lähiopiskelusta ja millaista toimintaa verkko-opiskelu heiltä edellyttää. Kun oppimisprosessin ja tavoitteiden tuntemus syvenee, itseohjautuvuuden mahdollisuuden vahvistuvat. (Aarnio & Enqvist 2004)

Verkko-oppimisalustan käyttämistä harjoitellaan yhdessä. Opiskelijoiden tavat liikkua oppimisympäristössä ja käyttää eri työskentelyvälineitä vaihtelevat suuresti sen mukaan, miten he ovat aikaisemmin tottuneet käyttämään apuvälinettä selaimen kanssa ja onko alustan työkalut tuttuja jo entuudestaan.

Puuttuvat tekniset taidot voivat estää yhteiseen oppimisprosessiin osallistumisen. Opiskelija, jonka kaikki energia kuluu teknisten ongelmien ratkaisemiseen, turhautuu.

Kaikki opiskelijat saavat perehdytyksen oppimisalustaan ja niihin alustan työkaluihin, joita heidän pitäisi vuoden aikana käyttää. Lisäksi opiskelijat, joilla on heikot atk-taidot saavat opetusta tietotekniikan perusasioissa.

Tarvitaan verkko-oppimisen tukihenkilö, johon saattaa ottaa yhteyttä esiin tulleissa ongelmissa.

Verkko-opetuksen vaatimuksia

  • Varmista opintojen alkaessa, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää tietokonetta toimivilla internet-yhteyksillä. Yhteys voi olla kotona, työpaikalla tai esim. kirjastossa.

  • Valitse oppimisympäristön lukuisista työkaluista alussa käyttöön vain pari keskeisintä. Muita tarvittavia työkaluja voidaan opetella pikkuhiljaa opintojen edetessä. Näkövammaisen opiskelijan on helpompi omaksua työkalujen toimintaperiaatteet, jos kaikkia ei oteta käyttöön kerralla.
  • Edellytä, että opiskelijat ottavat ongelmatilanteissa yhteyttä verkko-oppimisympäristön tukihenkilöön. Tekniset ongelmat eivät ole hyväksyttävä syy siihen, ettei osallistu keskusteluihin tai että tehtävät palautetaan myöhässä. Valmistaudu kuitenkin tarvittaessa joustamaan aikatauluissa teknisten ongelmien vuoksi.
  • Käytä verkkoalustaa aktiivisesti oppimisen tukena myös lähijaksoilla, mikä antaa sinulle mahdollisuuden arvioida opiskelijoiden atk-osaamista ja osaat suunnata ohjausta oikeisiin asioihin. Järjestä tarvittaessa atk-taitojen opetukseen lisää opetusta.
  • Tutustu opiskelijoidesi apuvälineisiin ja harjoittele niiden käyttämistä oppimisympäristössä, jotta osaisit hahmottaa oppimisalustaa opiskelijan näkökulmasta sekä ennakoida ongelmatilanteita.
Verkko-oppimisen Diana-malli