• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Osaaminen käyttöön - työvoimaa uudesta suunnasta

Osaaminen käyttöön - työvoimaa uudesta suunnasta

Keskuspuiston ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Omnia, Bovallius ammattiopisto sekä Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelu ja Espoon kaupungin työhönvalmennuskeskus toteuttivat Osaaminen käyttöön - työvoimaa uudesta suunnasta hankkeen 1.4.2008-31.12.2010.

Projektin tärkeänä yhteistyökumppanina toimi Helsingin tekniikan alan oppilaitos. Hankkeen lähtökohtana oli kehitttää ja juurruttaa toimintamallia jonka kautta pystytään tarjoamaan entistä yksilöllisempää ja tehostetumpaa ohjausta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille erityisesti liittyen opiskelijoiden työssäoppimisen tukemiseen ja siirtymävaiheeseen koulutuksesta työhön. Näillä toimenpiteillä pystytään koulutuksen läpäisemistä edistämään ja keskeytyksiä ennaltaehkäistään. Lisääntynyt yritysyhteistyö tiivistää yhteydenpitoa työnantajiin ja mahdollistaa uusia yhteistyömuotoja. Hankkeen toimenpiteitä on kohdistettu tehostettuna ohjauksena suoraan opiskelijoihin, joka on ollut hankkeen ensisijainen kohderyhmä sekä konsultaatioina ja koulutuksina opettajiin ja TE-toimistojen henkilöstöön. Samalla kun yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa on ohjattu opiskelijoita työssäoppimisjaksoille ja/tai siirtymävaiheessa koulusta työelämään on toimittu intensiivisesti yhteistyössä myös yritysten edustajien kanssa, joita on yhtälailla ohjattu ja konsultoitu erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen näkökulmasta. Tärkeänä yhteistyökumppanina erityisesti siirtymävaiheessa ovat olleet myös kuntien erilaiset työllisyyspalvelut. Voidaankin sanoa, että tavoitteena ollut malli yhteistyöstä on realisoitunut. Hankkeen aikana olemme pystyneet luomaan yli hallinonrajojen menevää yhteistyötä jonka keskiössä ovat opiskelijat.

Hankkeessa kehitettiin seuraavia uusia toimintamalleja ja käytäntöjä:

1) Tehostetun ohjauksen toimintamalli (työvalmentajamalli)

Työvalmentajamalli työllistymisen tukemiseksi. Malli on jo käytössä
erityisoppilaitoksessa. Tähän malliin liittyy myös TE-toimistoille tehty
koulutusmalli, joka on Keskuspuiston ammattiopistossa yksi maksullisen
palvelutoiminnan palvelutuote.

2) Verkostoyhteistyömalli
Verkostoyhteistyömalli TE-toimiston, välityömarkkinoiden sekä työllistymistä
tukevien että työtä tarjoavien tahojen kanssa. Verkostoyhteistyömalli
mahdollistaa opiskelijoiden hallitun ja suunnitellun sekä tavoitteellisen
siirtymisen koulusta eteenpäin joko työelämään, välityömarkkinoille
tai kunnallisiin palveluin. Verkostoyhteistyömalli mahdollistaa myös
muun yhteistyön sujuvuuden toimijoiden välillä, koska verkostot muodostuvat
ihmisistä ja ihmisten välinen vuorovaikutus/tuttuus madaltaa
yhteistyön kynnystä.

3) Alueellinen toiminta-/siirtymämalli (Toisen siirtymävaiheen lomake)
Oppilaitosten ja työ- ja elinkeinotoimistojen henkilökunta on huomannut,
että heidän työnsä on helpottunut siirtymätietolomakkeen avulla.
Lomake on valmis ja Keskuspuiston ammattiopistossa se on löydettävissä
opiskelijatietorekisteristä ja sen voi tulostaa joko sellaisenaan
tai osana HOJKSia. Ammattiopisto Luovissa ollaan myös siirtymässä
samankaltaiseen malliin kuin Keskupuistossa, mutta Omniassa mallin
juurrutaminen on vielä kesken, koska siellä on käytössä erilainen opiskelijatietojärjestelmästä.

Lisäksi lisätuotteina valmistuvat seuraavat mallit:

4) Valmistumisinfo-malli

Valmistumisinfo antaa tieto koulutuksesta työelämään siirtymistä varten.
Info on tarkoitettu kaikille opinnoissaan valmistuville opiskelijoille, heidän
ryhmänohjaajilleen sekä muille asiasta kiinnostuneille henkilöstön
jäsenille.

5) Työnantajayhteistyömalli
Työnantajayhteistyömallin kautta työnantajilla on mahdollisuus tarvittaessa
rekrytoida osaajia. Malli pohjautuu työssäoppimiseen, jonka kautta
opiskelijat saavat mahdollisuuden näyttää osaamistaan ja työvalmentaja
toimii työllistämisen asiantuntijana. Työnantajayhteistyömallissa oppilaitokset
hyötyvät systemaattisesta työnantajakonseptista, jonka kautta
yritysyhteistyö on kontrolloitua, tavoitteellista ja tuloksellista.

6) Projektien vertaisarviointimalli
Nitoja-hanke, Maahanmuuttajanuorten Vaskooli-hanke sekä Osaaminen
käyttöön - työvoimaa uudesta suunnasta -hanke kehittivät yhteistyössä
hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalun. Työkalun tavoitteena on antaa
suuntaviivoja ja ohjeita hanketoimijoille hankkeiden välisen vertaisarvioinnin
toteuttamiseen. Opas sisältää selkeän ohjeistuksen kuinka
vertaisarviointiin valmistaudutaan, kuinka sitä käytännössä toteutetaan
ja kuinka vertaisarvioinnin päätteeksi annetaan hanketta kehittävää
palautetta ja mikä on kunkin toimijan rooli vertaisarvioinnin toteutuksen
eri vaiheissa. Vertaisarviointimallia on jo testattu sitä kehittäneissä
organisaatioissa ja arvioinneista on saatu selkeää hyötyä hankkeiden
edelleen kehittämiseksi.

7) Ryhmämuotoinen työhönvalmennus
Opiskelijoille on toteutettu vapaasti valittavien tuntien puitteissa työnhakukurssia,
jossa on käyty läpi niin opiskelijoiden vahvuuksiin, osaamiseen,
työelämän vaatimuksiin kuin työnhakuunkin liittyviä asioita.