• Valmentava koulutus

 
 

Opiskelu TELMA-koulutuksessa

”Liikutaan ja tehdään työtä yhdessä”

Opiskelu on toiminnallista, opiskelemme tekemällä töitä yhdessä.

Ajatuksemme oppimisesta on käytännönläheinen. Opiskelun tavoitteena on arkisten taitojen oppiminen. Näitä taitoja opitaan tekemällä töitä käytännössä. Samalla harjoittelemme vuorovaikutustaitoja ja yhdessä tekemistä. Työtehtäviin liitetään yksilöllisten tavoitteiden mukaan myös opiskeluvalmiuksia vahvistavia tavoitteita, kuten lukemisen tai kirjoittamisen harjoittelua sekä tietoteknisten taitojen harjoittelua. Oppimisen tavoitteet huomioidaan myös esimerkiksi ruokailutilanteissa ja tauoilla.

Arkiliikunta ja liikuntakasvatus on merkittävä osa opiskelua. Liikunnalla ja liikkumisella tuetaan työkykyä ja hyvinvointia, luodaan yhteisiä onnistumisen kokemuksia ja harjoitellaan sosiaalisia taitoja. Tavoitteena on myös tukea liikunnallista elämäntapaa ja mahdollisen harrastuksen jatkumista opiskelun jälkeen.

Opiskelu jäsentyy opiskelijoiden tuen tarpeesta riippuen hyvin eri tavoilla. Osassa ryhmistä jäsennyksenä käytetään koulutuksen osien mukaista jakoa, joiden puitteissa tehdään erilaisia tavoitteita yhdistäviä hankkeita. Opiskelun tavoitteet ja osaamisen arviointi tehdään koulutuksen perusteiden mukaisten otsikoiden mukaan. Useimmilla ryhmillä viikoittainen työjärjestys on kuitenkin jäsennetty toiminnan ja työtehtävien mukaan.

 

Opiskelemme ryhmässä 

  • Jokaisen opiskelijan tavoitteet ovat yksilöllisiä, mutta opiskelu tapahtuu ryhmissä.
  • Jokaisella opiskelijalla on oma kotiryhmä, ”oma luokka”. Opiskelu jakautuu lisäksi erilaisiin pienryhmiin yksilöllisten tavoitteiden, työtehtävien ja toimintakyvyn mukaan.
  • Kotiryhmät muodostetaan hakuvaiheen tietojen perusteella. Ryhmäjako tarkistetaan opetukseen sisältyvän toimintakyvyn kartoituksen perusteella opiskelun alkuvaiheessa.
  • Ensisijaisena perusteena opiskelijoiden jakamiselle ryhmiin on opiskelijan toimintakyky ja tuen tarve. Ryhmistä muodostetaan sellaisia, että opetusta voidaan mielekkäästi toteuttaa ryhmämuotoisena, ja opiskelijat hyötyvät yhteisestä toiminnan rakenteesta, samankaltaisista opetuksen järjestelyistä sekä keskinäisestä vuorovaikutuksesta.

Oppimisympäristöt

Työskentelemme erilaisissa oppimisympäristöissä tehtävän ja tavoitteiden mukaan. Pyrimme liikkumaan mahdollisimman paljon ulkona ja työskentelemään työpaikoilla. Toimipaikat ovat tukikohtia, joissa pääsääntöisesti aloitamme päivän yhdessä.

Tutustu toimipaikkojen painotuksiin tarkemmin niiden omilla sivuilla.

Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen ohjaa toimintaa yhä enemmän työelämään suuntaavaksi, ja painottaa osaamista ja vaikuttavuutta. Ammatillisen koulutuksen reformilla tarkoitetaan ammatillisen koulutuksen uudistumista osaamisperusteiseksi ja entistä työelämälähtöisemmäksi kokonaisuudeksi. Kattava ja selkeä tietopaketti ammatillisen koulutuksen reformista on opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: http://minedu.fi/amisreformi

Työelämälähtöisyys

Telma-koulutuksessa reformin mukainen työelämäyhteistyön lisääminen toteutuu kahdella tavalla: lisäämme ohjattuja työelämään valmentautumisen jaksoja työpaikoilla, ja laajennamme yhteistyötä koulutuksen toteuttamiseksi yhteistyössä vammaispalvelun tuottajien kanssa. Telma -koulutuksen opiskelijoille koulutuksen jälkeinen työpaikka järjestyy useimmille vammaispalvelun asiakkuuden kautta. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuessa yhteistyö tulee perustumaan koulutussopimukseen. Koulutussopimus korvaa nykyiset työssäoppimisen ja työharjoittelun sopimukset.

Osaamisperusteisuus

Telma-koulutus eroaa muusta ammatillisesta koulutuksesta siinä, että tavoiteltavalle osaamiselle ei ole yhteisiä kriteereitä. Jokainen tavoittelee yksilöllisesti määriteltyä osaamista. Lähtökohtana on koulutuksen perusteet, joiden mukaan jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilölliset tavoitteet yhdessä opiskelijan kanssa. Oppilaitoksen tehtävä on tunnistaa aikaisemmin hankittu osaaminen, sekä ohjata ja tukea opiskelijaa täydentämään osaaminen tavoitteiden mukaiseksi.

Koulumatkat

Oppilaitos ei vastaa koulukuljetusten järjestämisestä. Kuljetusten järjestämisestä vastaa opiskelijan kotikunta. Ota yhteys omaan sosiaalityöntekijään, tai vammaisten palveluista vastaavaan viranomaiseen.

Mikäli et tarvitse tai et ole oikeutettu vammaispalveluna järjestettävään kuljetuspalveluun, voit hakea Kelan koulumatkatukea.   

 

Opintososiaaliset etuudet

Voit olla oikeutettu saamaan nuoren kuntoutusrahaa, Kuntoutusrahaa tai opintotukea.

Lisätietoja:
http://www.keskuspuisto.fi/opiskelijat/etuudet

http://www.kela.fi/nuoren-kuntoutusraha