• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

3.3 Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaitoihin kuuluu vastuun ottaminen, toisen huomioiminen ja vastavuoroisuus.

Vuorovaikutukselle ominaista ovat keskinäinen riippuvuus sekä sitoutuminen. Oppimista edistävät vuorovaikutustilanteet sisältävät vastuun ottamista toisen ihmisen oppimisesta sekä oivallusta siitä, että oppimisen mahdollisuus syntyy nimenomaan tästä yhteydestä.

Toinen merkittävä tekijä vuorovaikutustilanteissa on molemminpuolisuus. Tällöin molemmat osapuolet hyötyvät tilanteesta. Molemminpuolisuutta on, että oppijan ja ohjaajan roolit vaihtelevat suhteessa. Kummankin itsearvostus kasvaa siitä, kun huomaa vaikuttavansa toisen edistymiseen ja toisaalta havaitsee itse oppivansa asettumaan oppijan asemaan, kuuntelemaan ja havainnoimaan siinä.

Kolmanneksi vuorovaikutus on vastavuoroisuutta kaikilta. Tämä koskee myös vammaisia, jotka tarvitsevat apua. Myös sokean tai heikkonäköisen opiskelijan on osattava kysyä, muutettava asenteitaan, käytettävä huumorintajuaan, selviydyttävä itse tai hyväksyä myös muiden virheet. Vuorovaikutussuhteissa ei kukaan voi aina odottaa valmista ja heittäytyä objektiksi. Vammainenkin voi olla subjekti, jolla on myös jotain muille antaa.

Opiskeluteknisten ja erityistaitojen lisäksi näkövammaisten opetuksessa on korostaa itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittämistä. Lähtökohtana on hyväksytyksi tuleminen ja luottamuksellisten suhteiden syntyminen oppimisryhmässä. Tämä takaa persoonallisuuden ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymisen. Sosiaalisessa kehityksessä tärkeässä roolissa ovat myös näön käytön aste sekä koko sosiaalinen ympäristö. Näistä tekijöistä riippuu, miten riippuvainen näkövammainen on muista ihmisistä ja miten itsenäisesti hän pystyy toimimaan ympäristössään.

Näkövammaisen oppimisessa keskeisellä sijalla ovat kuulo- ja tuntoaistiin pohjautuvat oppimismenetelmät. Sosiaalinen ja tunneoppiminen ovat kaikkien aistien yhteistoiminnan välityksellä tapahtuvaa kokemusperäistä oppimista. Tässä keskeisellä sijalla ovat kielellinen kehitys sekä vuorovaikutustaidot.